ALGEMENE VOORWAARDEN COMPLIANCED

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.
1. Complianced: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Qastan, gevestigd aan Brugsesteenweg 48 8520 Kuurne, ingeschreven in het Handelsregister onder BTW-nummer BE0464 789 554.
2. Gebruiker: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die
een Overeenkomst met Complianced heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Complianced en de Gebruiker gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen die op de Website wordt gesloten en in het kader waarvan
Complianced zich tegenover de Gebruiker verbindt tot de uitvoering van een WWFT-toetsing of kredietcheck en levering
van de daaruit voortvloeiende Toetsingsuitslag.
5. Toetsingsuitslag: de in de kader van een Overeenkomst door Complianced aan de Gebruiker beschikbaar te stellen uitslag
van een WWFT-toetsing of kredietcheck ten aanzien van een door de Gebruiker bepaalde persoon of organisatie.
6. Credits: het virtuele tegoed waarmee de Gebruiker WWFT-toetsingen dan wel kredietchecks kan laten uitvoeren.
7. Website: www.complianced.nl.
8. Account: het voor de Gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de
Website.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door de Gebruiker, elk aanbod van
Complianced tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de
Overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken,
bijvoorbeeld doordat in het aanbod op de Website anders door Complianced is vermeld en vervolgens na totstandkoming
van de Overeenkomst per e-mail door Complianced is bevestigd, óf middels een door de Gebruiker aanvaarde offerte van
Complianced. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk
en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als
zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE, CREDITS EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Voor het tot stand kunnen brengen van Overeenkomsten dient de Gebruiker zich op de Website te registreren.
Complianced is nimmer verplicht een verzoek tot registratie van de Gebruiker te aanvaarden. Complianced behoudt zich
dan ook het recht voor bepaalde Gebruikers te weigeren.
2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en juist verstrekt. Nadat
Complianced de registratie van de Gebruiker per e-mail heeft bevestigd, kan de Gebruiker middels de verkregen
inloggegevens gebruik maken van de functionaliteiten van de Website die aan het gebruik van een Account zijn verbonden.
3. Voorts dient de Gebruiker voor het tot stand kunnen brengen van Overeenkomsten over voldoende Credits te beschikken.
Credits kunnen op de daartoe aangewezen wijze onder het Account worden aangeschaft of op basis van een daartoe door
de Gebruiker aanvaarde offerte van Complianced worden geleverd. Gratis Credits worden uitsluitend verstrekt indien en
voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Credits worden bijgeschreven onder het Account van de Gebruiker.
4. Elk aanbod van Credits is vrijblijvend. Complianced is nimmer verplicht een dergelijke transactie met de Gebruiker aan te
gaan.
Pagina 2 van 4
5. Het aanbod van WWFT-toetsingen en kredietchecks van Complianced vermeldt uitdrukkelijk het aantal Credits dat vereist
is voor het laten uitvoeren daarvan. Voor een enkele WWFT-toetsing of kredietcheck kunnen meerdere Credits verschuldigd
zijn.
6. De waarde van een Credit zal Complianced na aanschaf daarvan niet verminderen, althans de Gebruiker maakt aanspraak
op de waarde van een Credit die hij bij aanschaf daarvan mocht verwachten op grond van de informatie die op dat moment
op de Website is vermeld. Bij de aanschaf van nieuwe Credits kan, op basis van de informatie die op dat moment op de
Website is vermeld, een andere waarde van toepassing zijn.
7. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker op de daartoe op de Website aangegeven wijze een
WWFT-toetsing of kredietcheck laat uitvoeren en daarbij is voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod
zijn vermeld. Vervolgens zal het verschuldigde aantal Credits worden afgeschreven van het tegoed van de Gebruiker.
8. Indien de Gebruiker zich op de Website heeft geregistreerd, is Complianced gerechtigd om de Gebruiker per e-mail of
telefonisch te benaderen voor commerciële doeleinden, mits dit gelet op de kennelijke interesses van de Gebruiker
redelijkerwijs relevant voor de Gebruiker kan zijn. De Gebruiker kan aangeven dat hij daar niet langer prijs op stelt, waarna
Complianced dit verzoek zal accepteren. Indien en voor zover contact opnemen met de Gebruiker noodzakelijk is voor de
uitvoering van een Overeenkomst of het gebruik van de Website, kan de Gebruiker zich daarvoor niet afmelden.

ARTIKEL 4. | TOETSINGSUITSLAGEN
1. Toetsingsuitslagen ontvangt de Gebruiker als download op de aangegeven plek onder zijn Account.
2. Toetsingsuitslagen zijn gebaseerd op de informatie die Complianced betrekt van een externe dataleverancier, op basis van
een automatische koppeling met de database van deze dataleverancier. Complianced heeft de Website en datastromen
opgezet met advies dat is verkregen van een compliance-specialist en staat ervoor in dat de koppeling met de database van
de bedoelde dataleverancier juist is zodat de Gebruiker, op basis van de door hem verstrekte gegevens, de relevante
Toetsingsuitslag ontvangt. Complianced is evenwel uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor het leveren van de
relevante Toetsingsuitslag, doch heeft geen invloed op juistheid en volledigheid van de gegevens in de database van de
bedoelde dataleverancier. Complianced is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige
Toetsingsuitslagen als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens in de database van de bedoelde dataleverancier, of
doordat de gegevens uit deze database niet, onjuist of onvolledig door de dataleverancier worden aangeleverd.
3. Indien de levering van een bestelde Toetsingsuitslag om welke reden dan ook uitblijft dan wel de geleverde Toetsingsuitslag
geen betrekking heeft op de organisatie of de persoon waarvoor de WWFT-toetsing of kredietcheck door de Gebruiker is
aangevraagd, dient de Gebruiker daarover binnen twee werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst gemotiveerd
per e-mail (info@complianced.nl) bij Complianced te klagen. In geval Complianced de klacht gegrond acht, zal de
Toetsingsuitslag alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk worden geleverd, tenzij dit onmogelijk is, in welk geval de
Gebruiker het betaalde aantal Credits terugontvangt, zonder dat Complianced aansprakelijk is voor enige verdergaande
schadevergoeding. Indien de Gebruiker niet tijdig klaagt, vloeit er voor Complianced uit een dergelijke klacht van de
Gebruiker geen enkele verplichting en aansprakelijkheid voort.
4. Toetsingsuitslagen zijn momentopnamen en worden door Complianced niet geüpdatet; de gegevens van het betreffende
organisatie of de persoon die op het moment waarop de WWFT-toetsing of kredietcheck wordt uitgevoerd, bekend zijn,
zijn bepalend voor de inhoud van de Toetsingsuitslag. Feiten en omstandigheden die zich nadien voordoen, vallen buiten
het bereik van de Toetsingsuitslag; daarvoor dient opnieuw een WWFT-toetsing of kredietcheck te worden aangevraagd en
uitgevoerd.

ARTIKEL 5. | DEREGISTRATIE EN BEËINDIGING EXPLOITATIE WEBSITE
1. De Gebruiker kan Complianced per e-mail (info@complianced.nl) verzoeken om zijn Account te verwijderen. Zo spoedig
mogelijk na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Complianced het Account verwijderen. Hiermee worden alle onder het
Account opgeslagen gegevens verwijderd. Op Complianced rust bij het verwijderen van een Account geen enkele
bewaarplicht.
2. Het staat Complianced te allen tijde vrij de exploitatie van de Website te beëindigen. In zodanig geval wordt de Gebruiker
daarvan per e-mail in kennis gesteld en zal de door de Gebruiker verrichte betaling van nog openstaande Credits worden
terugbetaald, zonder dat de Gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie. Tevens bij beëindiging van de
exploitatie van de Website door Complianced, rust op hem geen enkele bewaarplicht.
3. Op grond van gewichtige redenen is Complianced gerechtigd het Account van een specifieke Gebruiker te verwijderen. Het
bepaalde in het vorige lid, tweede zin en verder, is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Pagina 3 van 4

ARTIKEL 6. | GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die onder zijn Account worden verricht. De Gebruiker is gehouden zijn
inloggegevens voor toegang tot zijn Account geheim te houden. Alle handelingen die onder het Account van de Gebruiker
worden verricht, worden de Gebruiker toegerekend.
2. Complianced is te allen tijde gerechtigd om de vormgeving en functionaliteiten van de Website, alsook het aanbod van
toetsingen op de Website te wijzigen, evenwel zonder dat de Gebruiker die over een tegoed van betaalde Credits beschikt,
onredelijk wordt beperkt in de mogelijkheid tot gebruik daarvan voor de doeleinden waarvoor deze zijn aangeschaft. Indien
Complianced als gevolg van een bedoelde wijziging de Gebruiker toch onredelijk beperkt in de mogelijkheid tot gebruik van
Credits voor de doeleinden waarvoor deze zijn aangeschaft, maakt de Gebruiker aanspraak op terugbetaling van de prijs
die voor de nog openstaande Credits is betaald, zonder dat de Gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie.
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De
Gebruiker is verplicht zich te houden aan alle door de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing
zijn op het gebruik van de Website. In het bijzonder is de Gebruiker gebonden aan de toepasselijke wetgeving met
betrekking tot intellectuele eigendom.
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan Complianced voor het aanbieden
van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of
andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
5. Complianced spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren, maar Complianced
kan niet garanderen dat de Website voortdurend onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds
probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Complianced ter zake is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | BETALINGEN
1. Betaling van Credits dient te geschieden op de door Complianced aangewezen wijze en binnen de door Complianced
vermelde termijn dan wel op het door Complianced aangegeven moment. Betaling dient te geschieden voordat
Complianced de Credits zal bijschrijven onder het Account van de Gebruiker.
2. Complianced is gerechtigd de aan de Gebruiker toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem
beschikbaar te stellen.
3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit
verzuim intreedt, is de Gebruiker, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
Gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Gebruiker.

ARTIKEL 8. | OVERIGE BEPALINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Gebruiker blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in het bijzonder begrepen. Ter zake aanvaardt
Complianced geen enkele aansprakelijkheid.
2. Complianced is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens van de Gebruiker die onder het Account zijn opgeslagen.
3. Complianced is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
a) onjuistheden of onvolledigheden in de door de Gebruiker verstrekte gegevens. Complianced controleert de door de
Gebruiker verstrekte gegevens niet op juistheid en volledigheid;
b) een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker die uit de wet of de Overeenkomst
voortvloeien;
c) een andere omstandigheid die niet aan Complianced kan worden toegerekend.
4. Complianced is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. Compliance is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het doen en nalaten van de Gebruiker naar aanleiding van
de geleverde Toetsingsuitslagen.
6. De Gebruiker vrijwaart Complianced van eventuele aanspraken van derden (waaronder in het bijzonder de personen en
bedrijven waarop Toetsingsuitslagen betrekking hebben) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade
lijden en waarvan de oorzaak niet aan Complianced toerekenbaar is. Indien Complianced uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Complianced zowel buiten als in rechte bij te staan en
Pagina 4 van 4
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Complianced, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over
te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Complianced en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, waaronder mede begrepen de
vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Complianced dan wel
zijn licentiegevers. Het is Gebruiker verboden dit materiaal te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige
andere wijze te (doen) gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website.
2. In geval van een aan de Gebruiker toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Complianced zich alle
rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen
schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN
1. Complianced is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Gebruiker daarvan in
kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van
toepassing zijn.
2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
onderling overleg te beslechten.
4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg
aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van
Complianced een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.